مطالب جدید

برای دیدن مطالب جدید به سایت اختصاصی اینجانب به نشانی زیر مراجعه کنید

ww.quran19.ir

آخرین کشفیات در تبیین نظم کلی قرآن مبین

نظم كلي قرآن مبين

 

 

همانگونه که قبلا در مطالبم دیده اید کلمات و حروف

 

 قرآن مبین با اعداد ۱۷ و ۱۹ و ۶۶ رابطه

 

 دارند یا میتوان گفت که عدد ۱۷ عددی

 

 است که با حمد و سجده و نیایش رابطه دارد

 

 و عدد ۶۶ با الله و اثبات وحدانیت الله

 

همراه است اما عدد ۱۹ با تمام این حروف و

 

 کلمات رابطه مستقیمی دارد و بی جهت نیست

 

که خداوند در آیه ۳۰ سوره مدثر میفرماید بر آن ۱۹ است.

 

 

کلمات و حروف قرآن کریم دارای رابطه زیرهستند

 

۱- یا کمتر از ۱۹ بار و ضریب ۱۹ بار ذکر شده اند

 

۲-دقیقا ۱۹ بار یا ضریبی از ۱۹ بار دیده میشوند

 

۳-بیشتر از ۱۹ بار یا ضریب ۱۹ بار ذکر شده اند

 

گزینه اول در مباحث قبلی گفته شده یعنی در

 

 تحقیقاتی که در سال ۱۳۸۷انجام شد.

 

گزینه دوم : در صورتیکه ۱۹ بار یا ضریبی از

 

 ۱۹ بار ذکر شده باشند که بحثی در آن نیست و

 

 اثبات نظم قرآن را در بر دارد (علیها تسعة عشر )

 

بر آن ۱۹ قرار دارد آیه ۳۰ سوره ۷۴

 

گزینه سوم و مهمترین گزینه که بیشتر از

 

 ۱۹ بار ذکر شده اند به چند دسته تقسیم میشوند

 

الف:یا در ۱۹ آیه آمده اند

 

ب: یا در ۱۹ سوره آمده اند

 

ج: یادر ۱۹ آیه تکرار شده اند

 

د: یا در ۱۹ سوره تکرار شده اند

 

ه-یا ۱۹ بار در اول آیات ذکر شده اند

 

و:یا ۱۹ بار در آخر آیات ذکر شده اند

 

ز: یا ۱۹ بار در وسط آیات ذکر شده اند

            ح :  ........................    .                                    

         

توجه داشته باشید که منظور از ۱۹ عدد ۱۹ و

 

 مضارب عدد ۱۹ میباشد.مثل:۱۹

 

-۳۸-۵۷-۷۶-۹۵-۱۱۴-۱۳۳-۱۵۲-۱۷۱-۱۹۰-

 

 

۲۰۹-۲۲۸-۲۴۷-۲۶۶ الی آخرکه همگی این اعداد

 

 مضارب ۱۹ هستند

 

تحقیقات در کتاب منتشر شده "کشف رموز قرآن"

 

 بقلم اینجانب به چاپ رسیده اما میتوانید در این وبلاگ

 

و یا سایت

 

http://quran19.ir/

 

اثبات نظم در قرآن مبین 

 

مطالب تحقیق شده را مطالعه فرمایید .

 

گزینه اول و نمونه هایی از گزینه هاي دوم به بعد

 

 را در پستهای قبلي با درج جدول قرار داد ه ام

 

که میتوانید مشاهده نمایید

 

 

                                                                                محقق و نويسنده:سيروس مجللي

 

 

حَيُّ الْقَيُّومُ = زنده وپايداروقائم

حَيُّ الْقَيُّومُ = زنده وپايداروقائم

 

۳ بار در قرآن مبین ذکر شده میدانید که

 

 ابجد الله=۶۶و رمز اصلی قرآن ۱۹ میباشد

 

ايات

سوره ها

255

2

2

3

111

20

 

386683520=25521112320:66

 

168523520=11122552320:66

 

168488372=11120232552:66

 

386715320=25523211120:66

 

1058490645=20111322255:19

 

                                                                                                             محقق:سیروس مجللی رمضان ۱۳۸۷

 

الم

الم

 

حروف مقطعه الم در اول آیات شش سوره ذکر شده

 

آيات

سوره ها

۱

۲

۱

۳

۱

۲۹

۱

۳۰

۱

۳۱

۱

۳۲

جمع

۶

جمع

۱۲۷

 

۷=۱۳۳:۱۹=۱۲۷+۶

 

۱۷۰۰۶۸۵۷۵۳۷۴۲۶۹=۳۲۳۱۳۰۲۹۳۲۱۱۱۱۱۱:۱۹

 

محقق: سیروس مجللی

سبحان الله-له الحمد-احکم الحاکمین

سبحان الله

 

کلمه ترکیبی سبحان الله ۸ بار در قرآن مبین آمده که

 

آیات را با رنگ صورتی و سوره ها را با رنگ آبی

 

مشخص کرده ایم

 

آيات

سوره ها

۲۲

۲۱

۹۱

۲۳

۸

۲۷

۶۸

۲۸

۱۷

۳۰

۱۵۹

۳۷

۴۳

۵۲

۲۳

۵۹

 

۲۱۳۲۲۷۲۸۳۰۳۷۵۲۵۹۲۳۴۳۱۵۹۱۷۶۸۸۹۱۲۲:۶۶

 

۳۲۱۷۰۸۰۰۴۶۰۲۳۱۲۰۰۵۱۹۹۳۸۱۴۶۸۰۱۷:۱۹=

 

۱۶۹۳۲۰۰۰۲۴۲۲۲۶۹۴۷۶۴۲۰۷۲۷۰۸۸۴۳=

 

۲۱۲۳۲۷۲۸۳۰۳۷۵۲۵۹۲۳۴۳۱۵۹۱۷۶۸۸۹۱۲۲:۱۹

 

۱۱۱۷۵۱۲۰۱۵۹۸۶۹۷۸۵۴۴۳۷۶۷۹۸۷۸۳۶۳۸:۶۶=

 

۱۶۹۳۲۰۰۰۲۴۲۲۲۶۹۴۷۶۴۲۰۷۲۷۰۸۸۴۳=

 

۲۱۲۳۲۷۲۸۳۰۳۷۵۲۵۹۲۲۹۱۸۶۸۱۷۱۵۹۷۳۲۳:۱۷

 

۱۲۴۸۹۸۴۰۱۷۸۶۷7۹۹۵۴۶۵۸۰۴۸۰۶۸۲۰۱۹=

 

۲۲۹۱۸۶۸۱۷۱۵۹۴۳۲۳۲۱۲۳۲۷۲۸۳۰۳۷۵۲۵۹:۱۷

 

۱۳۴۸۱۵۷۷۴۷۹۹۶۶۶۰۷۱۳۱۳۳۶۹۵۹۰۴۴۲۷=

 

۵۹۵۲۳۷۳۰۲۸۲۷۲۳۲۱۲۳۴۳۱۵۹۱۷۶۸۸۹۱۲۲:۶۶

 

۹۰۱۸۷۴۷۰۱۲۵۳۳۸۲۰۰۵۱۹۹۳۸۱۴۶۸۰۱۷=

 

عظمت در دانش الهي

 

له الحمد

 

ايات

سوره ها

۷۰

۲۸

۱۸

۳۰

۱

۳۴

۳۶

۴۵

۱

۶۴

 

۴۲۸۸۴۰۰۸۵۴۷۵۱۶۹۵= ۲۸۳۰۳۴۴۵۶۴۱۳۶۱۱۸۷۰:۶۶

 

۱۰۶۳۳۵۳۹۵۸۸۳۳۸۵۵۴= ۷۰۱۸۱۳۶۱۲۸۳۰۳۴۴۵۶۴:۶۶

 

۱۰۶۳۳۵۳۹۶۴۳۱۱۱۲۵۸=۷۰۱۸۱۳۶۱۶۴۴۵۳۴۳۰۲۸:۶۶

 

۵۵۹۶۵۹۹۸۱۲۱۶۳۸۲=۱۰۶۳۳۵۳۹۶۴۳۱۱۱۲۵۸:۱۹

 

۲۰۶۲۴۰۴۶۴۳۱۱۱۲۵۸=۱۳۶۱۱۸۷۰۶۴۴۵۳۴۳۰۲۸:۶۶

 

۲۰۶۲۴۰۴۵۸۸۳۳۸۵۵۴=۱۳۶۱۱۸۷۰۲۸۳۰۳۴۴۵۶۴:۶۶

 

۹۷۶۵۶۷۱۲۵۴۷۵۱۶۹۵=۶۴۴۵۳۴۳۰۲۸۱۳۶۱۱۸۷۰:۶۶

 

۳۳۹۲۲۸۵۸۰۴۵۷۹۹۰۱۹=۶۴۴۵۳۴۳۰۲۸۷۰۱۸۱۳۶۱:۱۹

 

شاهکاری بی نظیر

 

حتی بصورت هوشمندانه نمیتوان اعداد را به نحوی کنار هم قرار داد که

 

چنین نظمی ایجاد شود

 

 

احكم الحاكمين

 

۲ بار در قرآن ذکر شده

 

ايات

سوره ها

۴۵وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ=و قطعا وعده تو راست است و تو بهترين داورانى

۱۱

۸أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ= آيا خدا نيكوترين داوران نيست

۹۵

 

۱۸۱۱۳=۱۱۹۵۴۵۸:۶۶

 

۱۷۳۶۳=۱۱۴۵۹۵۸:۶۶

 

۶۸۳۶۳=۴۵۱۱۹۵۸:۶۶

 

۱۴۴۱۱۳=۹۵۱۱۴۵۸:۶۶

 

۶۹۶۲۳=۴۵۹۵۱۱۸:۶۶

 

۶۰=۳۹۶۰:۶۶=۱۹:(۸*۴۵*۹۵*۱۱)

 

 

 

 

محقق:سیروس مجللی سال 1387

 

الذين 1000

الذين ( كساني كه )

الذين   دقيقا ۱۰۰۰ بار ذكر شده كه تنها در ۳۸ سوره نيامده كه ۳۸ مضربي از ۱۹ ميباشد و در ۷۶ سوره ديده ميشود كه بازهم ۷۶ مضربي از ۱۹ است

سوره هايي كه كلمه "الذين" در آن سوره ها نيامده ۳۸ سوره زير هستند

50-54-55-56-69-71-72-75-76-77-78-79-80-81-

82-86-87-88-91-92-93-94-96-97-99-100-101-

102-103-104-105-106-10-108-109-110-111-

112-113-114

محقق:سيروس مجللي

فروردين ۱۳۹۱

الذين

الذين اول آيات ۷۶ بار ذكر شده

 

وقال الذين اول ايات ۱۹بارذكر شده

 

ان الذين ۱۹ باردر وسط  آيات ذكر شده

 

ان الذين كفروا ۱۹ بار ذكر شده

 

اولئك الذين ۱۹ بار ذكر شده

 

                                                                                                                                   محقق:سيروس مجللي

 

                                                                                                                                  فروردين ۱۳۸۸

 

 

 

رابطه اولین ایه و اخرین ایه با الله

رابطه اولین ایه و اخرین ایه با الله

 

اولین آیه قرآن مبین بسم الله الرحمن الرحیم و آخرین آیه

 

 من الجنة والناس میباشد اگر ارزش ابجد حروف را

 

 بدنبال هم بنویسیم مضربی از ۶۶

 

(میدانید که ۶۶ ابجد الله است)میباشد

 

۲۶۰۴۰۱۳۰۳۰۵۱۳۰۲۰۰۸۴۰۵۰۱۳۰۲۰۰۸۱۰۴۰۴۰۵۰۱۳۰۳۵۰۵۶۱۳۰۵۰۱۶۰

 

که عدد فوق مضربی از ۶۶ میباشد

 

اولین آیه و آخرین کلمه قرآن مبین

اولین آیه و آخرین کلمه قرآن مبین

همانگونه که میدانید کلام آسمانی با "بسم الله الرحمن الرحیم"

آغاز و با کلمه "الناس" پایان می یابد.بسم الله الرحمن الرحیم ۱۱۴ بار

 در کل قرآن دیده میشود و کلمه الناس ۱۹۰ بار در این کتاب

مقدس ذکر گردیده که هر دو مضربی از ۱۹ میباشند

در ضمن پس از کسر کلمه الناس کلمه ناس ۵۷ بار

در قرآن دیده میشود که به تبع باز هم مضربی از ۱۹ میباشد

 

کلمات کلیدی:بسم الله , الناس,ناس

احد

 

احد اخر ايات=۶+احدا اخر ايات =۱۳

جمعا ۱۹ بار

رديف

آيه

سوره

۱

۱۹-احدا

۱۸

۲

۲۲-احدا

۱۸

۳

۲۶-احدا

۱۸

۴

۳۸-احدا

۱۸

۵

۴۲-احدا

۱۸

۶

۴۷- احدا

۱۸

۷

۴۹-احدا

۱۸

۸

۱۱۰-احدا

۱۸

۹

۲-احدا

۷۲

۱۰

۷-احدا

۷۲

۱۱

۱۸-احدا

۷۲

۱۲

۲۰-احدا

۷۲

۱۳

۲۶-احدا

۷۲

۱۴

۲۵-احد

۸۹

۱۵

۲۶-احد

۸۹

۱۶

۵-احد

۹۰

۱۷

۷-احد

۹۰

۱۸

۱-احد

۱۱۲

۱۹

۴-احد

۱۱۲

کلمه ((آیات)) - قل الله - ذلك نجزي

ایات

 

کلمه بایاتنا ۵۷بارذكر شده که مضربی است از ۱۹

 آیات الله بدون پسوند و پیشوند ۱۹ بار ذکر شده

آیاته ۳۸ بار ذکر شده (۳۷بار آیاته+۱بار آیاتها)

لايات بدون پسوند و پیشوند ۲۹ بار در ۱۹ سوره دیده میشود

 

با کسر الایات لقوم( آیات لقوم)با هر پسوند و پیشوندی ۱۹  

 

 بار دیده میشود

 

آيات بدون پيشوند  ۱۳۳ بار

۱۳۱ بار بدون پسوندوپیشوند۲بار وآياته

۷=۱۳۳:۱۹

 

قل الله ۱۸ بار ـ قل هو الله ۱ بار جمعا ۱۹ بار ذكر شده 

 

ذلك نجزي ۱۹ بار ذكر شده

محقق : سیروس مجللی  فروردین ۱۳۸۹

کلمات کلیدی: آیات ,بایاتنا ,آیاته

کهیعص

از سوره ا تا اول سوره  ۱۹که با کهیعص آغاز میگردد و از

اول سوره ۱۹ تا آخر قرآن حروف کهیعص کمترین اختلاف را

در دو طرف آیه ۱ سوره ۱۹ دارد

اگر از سوره ۱ تا اول سوره ۱۸ یا اول سوره ۲۰ این تشابه

شمرده شود کمترین اختلاف بین این حروف تنها در دو طرف

آیه کهیعص قرار دارد

تعداد

حروف از اول سوره ۱۹ تا آخر قرآن

تعداد

حروف از اول قران تا اول سوره ۱۹

۵۰۴۵

ک

۵۴۵۲

ک

۷۲۲۸

ه

۷۶۲۳

ه

۱۱۰۱۲

ی

۱۰۹۶۵

ی

۴۶۶۳

ع

۴۷۴۲

ع

۱۰۴۴

ص

۱۰۲۷

ص

۲۸۹۹۲

جمع

۲۹۸۱۰

جمع

 

۸۱۷=۲۸۹۹۲-۲۹۸۰۹

 ۸۱۷حرف , اختلاف کل حروف کهیعص ,

در دو طرف آیه یک سوره ۱۹

 

قلوب+قلب

قلوب+قلب

 

قلوب 112 بار و قلب 2 بار در کل قرآن مبین ذکر شده

 

6=114:19=2+112

آیه 109 سوره 6

وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الآيَاتُ عِندَ اللّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءتْ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴿109﴾

و با سخت‏ترين سوگندهايشان به خدا سوگندخوردند كه اگر نشانه ای براى آنان بيايد حتما بدان مى‏گروند بگو معجزات تنها در اختيار خداست و شما چه مى‏دانيد كه اگر [معجزه هم] بيايد باز ايمان نمى‏آورند (109)

 

 

 

کلمه آیه به معنی

 

نشانه یا معجزه از اول قران تا این ایه 19 بار دیده میشود

 

در این آیه دقیقا به اعجاز قرآن اشاره شده است

 

سوره 2 آیه 23

 

در ایه ۲۳سوره ۲

 

*وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ

 

وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۲۳﴾س۲

 

و اگر در آنچه بر بنده خود نازل كرده‏ايم شك داريد پس اگر راست

 

مى‏گوييد سوره‏اى مانند آن بياوريد

 

و گواهان خود را غير خدا فرا خوانيد (۲۳)

 

پس از ایه ۲۳تا اخر سوره ۲در ۱۵۶آیه الله ذکر شده

 

 و در کل سوره ۲(۲۷۰) الله دیده میشود

 

۱۱۴=۲۷۰-۱۵۶

 

وهمچنین در این سوره اولین کلمه ای که توجه ما را به خود

 

جلب میکند الم میباشد و تعداد الم با هر پسوند وپیشوندی دقیقا

 

۱۱۴ بار دیده میشود دقیقا نشاندهنده سوره های قرآن کریم است

 

البته به تناسب کلمه النار=۱۰۵باردر کل قرآن مبین با کلمات

 

الله نیز باید اشاره کرد

 

۱۰۵=۲۷۰-۱۶۵

الله در ۱۶۵آیه از سوره ۲آمده کل الله در سوره بقره ۲۷۰الله

 

است در ۱۰۵آیه الله دیده نمیشود و به همین جهت در آیه بعد

 

یعنی آیه ۲۴میفرماید اگر نتوانستید که هرگز نمیتوانید از النار

 

که هیزمش ادمیان و سنگها هستند برای کافران آماده است

 

بپرهیزید

 

قابل توجه اينكه در سوره ۱۰ميفرمايد توانستيد سوره اي مانند

أن بياوريد و شاهدان خود را غير از الله بخوانيد در اين سوره

۵۷الله ذكر شده و در سوره ۱۱كه فرموده ۱۰سوره مانند أن

بياوريد در ۱۰سوره اول تعداد الله برابر ۱۰۴سوره اخر قران

است.

۱۱۴=۱۰۴+۱۰

ترازو و پیمانه

در آیه بعدی یعنی آیه ۸۵وَيَا قَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ

وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿85﴾ س11 و اى قوم من پيمانه و ترازو را به داد تمام دهيد و حقوق مردم را كم

مدهيد و در زمين به فساد سر برمداريد (85)  نیز کلمه مفسد در ترازو و پیمانه

آمده که دقیقا ۱۹بار در قرآن ذکر شده است

پيمانه و ترازو

آیه ۸۴سوره ۱۱میفرماید

 

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ

 

وَلاَ تَنقُصُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّيَ أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ

 

عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿۸۴﴾س۱۱

 

و به سوى [اهل] مدين برادرشان شعيب را [فرستاديم] گفت اى

 

قوم من خدا را بپرستيد براى شما جز او معبودى نيست و پيمانه

 

و ترازو را كم مكنيد به راستى شما را در خیر مى‏بينم و[لى] از

 

عذاب روزى فراگير بر شما بيمناكم (۸۴)

 

همانگونه که از متن آیه مشخص است میفرماید کلمه خیر روی

 

دقت و پیمانه دیده میشود اگر از اول قرآن تا این آیه کلمه خیر را

 

بشماریم دقیقا ۸۴بار خیر تا آیه ۸۴ذکر شده همچنین کلمه خیر

 

در کل قرآن مبین ۱۹۰بار ذکر شده که مضربی از ۱۹میباشد

 

 

1278 الله

از اول قرآن تا اول سوره  ۱۱دقیقا ۱۲۷۷الله و از اول سوره

 

۱۱تا آخر قرآن ۱۲۷۸الله ذکر شده  که بقیه الله یعنی باقیمانده

 

تفاوت دوعدد ۱ میباشد

 

 

۱=۱۲۷۸-۱۲۷۷

 

یعنی یکتا پرستی برای شما بهتر است اگر مومن باشید

 

كتاب

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا

 

﴿۱﴾س۱۸

 

ستايش خدايى را كه اين كتاب [آسمانى] را بر بنده خود فرو

 

فرستاد و هيچ گونه كژى در آن ننهاد (۱)به كلمه الكتاب دقت

 

كنيد از اول قران تا اين ايه دقيقا ۱۱۴ الكتاب ديده ميشود و هيچ

 

گونه كژى در ان ديده نميشود

 

 

نطق

قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ ﴿۶۳﴾س۲۱

 

گفت [نه] بلكه آن را اين بزرگترشان كرده است اگر سخن

 

مى‏گويند از آنها بپرسيد (۶۳)

 

 

از اول قران تا اين ايه كلمه نطق نيامده كه نشان سخن نگفتن

 

بتهاست

 

النَّاسِ

قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿۶۱﴾س۲۱ گفتند


پس او را در برابر مردم بياوريد باشد كه مردم شهادت دهند


الناس شهادت دهند


در كل قران ۱۹۰بار الناس امده كه شهادت ۱۹*۱۰كفايت

ميكند  

كژى

 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا

﴿۱﴾س۱۸

ستايش خدايى را كه اين كتاب [آسمانى] را بر بنده خود فرو

فرستاد و هيچ گونه كژى در آن ننهاد (۱)به كلمه الكتاب دقت

كنيد از اول قران تا اين ايه دقيقا ۱۱۴ الكتاب ديده ميشود و هيچ

گونه كژى در ان ديده نميشود


خواب یوسف

   *إِذْ قَالَ يُوسُفُ  لِأَبِيهِ يَا أَبتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا                                                     

            وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴿۴﴾س۱۲ زمانى يوسف به پدرش گفت اى پدر من [در خواب] يازده ستاره و خورشيد و ماه ديدم [آنها] براى من سجده مى‏كنند (۴)

۱۱ستاره(كوكب)+۱خورشيد(الشمس)+۱ماه(القمر)=۱۳

از اول قران تا اين ايه ۲ستاره(كوكب) ۶خورشيد(الشمس) و۵ ماه(القمر) ذكرشده

۱۳=۲+۶+۵

 

در ضمن از اول قرآن تا اين ايه نام يعقوب 8 بار و از اين ايه تا اخر قران 8 بار ذكر شده

ایات

الف لام راء كتابى است كه آيات آن استحكام يافته سپس از جانب حكيمى آگاه به روشنى بيان شده است (1)

 

الَر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿1﴾س11

114 مین کلمه (ایات) در این ایه قرار دارد

وحي

وحي بدون پسوند و پیشوند ۱بار آیه ۴سوره ۵۳

 

۳=۵۷:۱۹=۵۳+۴

غیب

اين [ماجرا] از خبرهاى غيب است كه به تو وحى مى‏كنيم و تو هنگامى كه آنان همداستان شدند و نيرنگ مى‏كردند نزدشان نبودى (102)

 

ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴿102﴾س12

از اول قران تا این ایه 19 بار کلمه غیب ذکر شده

الله

 

*رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنُيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿101﴾س12

پروردگارا تو به من دولت دادى و از تعبير خوابها به من آموختى اى پديدآورنده آسمانها و زمين تنها تو در دنيا و آخرت مولاى منى مرا مسلمان بميران و مرا به شايستگان ملحق فرما (101)

اين [ماجرا] از خبرهاى غيب است كه به تو وحى مى‏كنيم و تو هنگامى كه آنان همداستان شدند و نيرنگ مى‏كردند نزدشان نبودى (102)

 

ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴿102س12

از اول قرآن تا این ایه 1349 الله (بدون بسم الله الرحمن الرحیم )بدون شماره ذکر شده

71=1349:19

آیه

و با سخت‏ترين سوگندهايشان به خدا سوگند خوردند كه اگر معجزه‏اى براى آنان بيايد حتما بدان مى‏گروند بگو معجزات تنها در اختيار خداست و شما چه مى‏دانيد كه اگر [معجزه هم] بيايد باز ايمان نمى‏آورند (109)

 

وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الآيَاتُ عِندَ اللّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءتْ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴿109﴾

آیه از اول قران تا این ایه 19 بار دیده میشود

 

بینات با پیشوند 38 بار شامل مبینات   البینات  بالبینات

لا اله الا الله

چرا كه آنان بودند كه وقتى به ايشان گفته مى‏شد خدايى جز خداى يگانه نيست تكبر مى‏ورزيدند (35)

 

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿35﴾س37

پس بدان كه هيچ معبودى جز خدا نيست و براى گناه خويش آمرزش جوى و براى مردان و زنان با ايمان [طلب مغفرت كن] و خداست كه فرجام و مآل [هر يك از] شما را مى‏داند (19)

 

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ﴿19﴾س47

كلمه لا اله الا الله 2 بار ذکر شده که بین این 2 آیه دقیقا 209 الله وجود دارد

11=209:19

یازده یعنی یک خدای واحد در آیه 35 سوره 37 و تاکید یک خدای واحد در آیه 19 سوره

از خدا چيزى مى‏دانم

گفت من شكايت غم و اندوه خود را پيش خدا مى‏برم و از خدا چيزى مى‏دانم كه شما نمى‏دانيد (86)

 

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴿86﴾س12

از اول قرآن تا این آیه 1349 الله دیده میشود

71=1349:19

در کل قران 2698 الله دیده میشود

1349=2698:2

یعنی کلمه الله تا این ایه برابر کلمه الله تا اخر قران است

به همین دلیل میفرماید از الله چیزی میدانم که شما نمیدانید